Trestné činy pod vplyvom návykovej látky

Ústrednou témou tejto tematickej oblasti sú trestné činy páchané pod vplyvom návykových látok, konkrétne trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, ale aj ďalšie trestné činy ako sú trestný čin usmrtenia, ublíženia na zdraví, či trestný čin všeobecného ohrozenia. Ústrednou témou však zostáva problematika požívania alkoholických nápojov vodičmi dopravných prostriedkov.

Cieľom novely TZ v oblasti trestnej činnosti spojenej s vedením motorových vozidiel je dosiahnuť pokles prípadov, kedy sa vodiči dopustia priestupku alebo trestného činu v dôsledku požitia alkoholu.

 

Ďalším zámerom je motivovať justičnú obec, aby sa poškodeným ale aj páchateľom intenzívnejšie venovala a mala dôveru v ich resocializáciu. Pretože resocializáciu dosiahneme iba prácou s páchateľom a nie ukladaním podmienečných trestov bez ďalších obmedzení.

Európske i svetové prieskumy dokazujú, že Slovenská republika dlhodobo zastáva predné priečky v rebríčku konzumácie alkoholických nápojov v prepočte na jedného obyvateľa. Od roku 2015 služba dopravnej polície a služba poriadkovej polície policajného zboru nezaznamenali výraznejšiu zmenu v počtoch vodičov vedúcich motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Ročný priemer za roky 2015 až 2022 je 9372 vodičov, ktorí vedú motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a ktorý sú odhalené policajným zborom. Aj preto sa dá predpokladať, že miera latentnej kriminality je vysoká. Títo vodiči boli odhalení v rámci kontrol, ale aj pri výkone zákroku v súvislosti s dopravnou nehodou. Ročný priemer vodičov, ktorí sa dopustia trestného činu, teda vedú vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť, je za rovnaké obdobie viac ako 4 tisíc vodičov.


Najvyšší počet odhalených páchateľov bol v roku 2022, kedy policajný zbor odhalil 4528 páchateľov z celkovo 10078 vodičov vedúcich vozidlo pod vplyvom alkoholu.

 

Potrebu zaoberať sa problematikou ešte dôraznejšie vyzdvihli udalosti z záveru roka 2022, kedy v krátkom čase došlo k viacerým tragickým dopravným nehodám, kde úradoval alkohol u vodičov.

  • Zadefinovanie stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo (množstvo alkoholu s hodnotou najmenej 0,48 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu alebo 1 gram etanolu na kilogram krvi zo vzorky krvi plynovou chromatografiou).
  • Zadefinovanie stavu ťažkej opitosti (najmenej 0,96 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu alebo 2 gramy etanolu na kilogram krvi zo vzorky krvi plynovou chromatografiou). Pre stav ťažkej opitosti predpokladá trestný zákon vyššie trestné sadzby. Zvyšuje sa spodná hranica sadzby pre zákaz činnosti v závislosti od kvalifikovanej skutkovej podstaty, ktorú svojím konaním páchateľ naplnil.
  • Súdy môžu uložiť trest prepadnutia veci a zhabania veci aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo ods. 5, trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 4 alebo ods. 5, trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 285 alebo trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 4 až 6, pričom nemusí posudzovať primeranosť medzi hodnotou veci a závažnosťou skutku.
  • Zvyšujú sa trestné sadzby pri trestných činoch, kde konaním vodiča bola spôsobená smrť alebo poškodenie zdravia (usmrtenie, ublíženie na zdraví).
  • Upravujú sa peňažné tresty, pričom sa zvyšuje dolná hranica peňažného trestu na 500 eur a horná hranica na 5 miliónov eur. (pôvodne 160 eur a 331 930 eur).

Prísna trestná sadzba sama o sebe nepôsobí prevenčne. Len malé percento páchateľov uvažuje o tom, aký nepodmienečný trest odňatia slobody im hrozí za spáchanie niektorého trestného činu, obzvlášť keď sú pod vplyvom návykových látok. Je preto podstatné prevenčne pôsobiť inak, napríklad cez dlhšie zákazy činnosti, vyššie pokuty v trestnom konaní a tiež cez prevýchovné programy napríklad pod dohľadom probačného a mediačného úradníka alebo v rámci KTOS. Navrhované zmeny predstavujú z nášho pohľadu výber toho, čo môže mať najpodstatnejší vplyv na požadovanú zmenu v podobe poklesu páchateľov vybraných trestných činov.