O novele trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prostredníctvom predloženého legislatívneho materiálu s pracovným názvom Restoratívna justícia” snaží zaviesť nové, restoratívne prvky do slovenského právneho poriadku a zefektívňuje tie, ktoré už právny poriadok poznal. Novela Trestného zákona a 17 súvisiacich predpisov je iba jedným z prvkov komplexného presmerovania trestnej politiky štátu smerom k restoratívnej spravodlivosti.

 

Projekt restoratívnej justície si vyžadoval okrem veľkej novely Trestného zákona aj zásahy do Trestného poriadku, Priestupkového zákona, zákona o probačných a mediačných úradníkoch, zákona o výkone trestu odňatia slobody, zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a ďalších právnych predpisov s viac ako 640 novelizačnými bodmi.

 

Predložené znenie reformy je výsledkom práce viac ako stovky odborníkov zo všetkých oblastí justície, ako aj akademickej obce a mimovládneho sektora. Ide o vyvážený kompromis, ktorý dnes predstavuje historickú šancu modernizovať slovenskú trestnú politiku a posunúť ju viac smerom k jej európskym základom. Prácu odbornej komunity koordinovalo kolégium ministra spravodlivosti Viliama Karasa.

 

Základné princípy restoratívnej, obnovujúcej spravodlivosti:

 

  • hlavným cieľom štátu je obnoviť narušené vzťahy právne, ekonomické i sociálne do stavu pred spáchaním deliktu,
  • kladie dôraz na obeť resp. poškodeného a ich záujmy na náhrade škody alebo odstránení škodlivého následku,
  • odsúdený nie je vnímaný ako nepriateľ spoločnosti a má právo na dôstojné zaobchádzanie a sankciu, ktorá bude primeraná okolnostiam deliktu, osobným pomerom páchateľa a pri trestaní sa zohľadní aj jeho skutočný postoj k spáchanému deliktu,
  • odsúdený je vedený k uvedomeniu si škodlivosti svojho správania, ako aj k škodlivosti jeho následkov a k prebratiu zodpovednosti,
  • odsúdený je motivovaný/nabádaný k aktívnemu konaniu a k dobrovoľnej náhrade škody či odstráneniu škodlivého následku,
  • odsúdený je vedený k aktívnemu konaniu smerujúcemu k dosiahnutiu sociálneho zmieru medzi páchateľom a obeťou/poškodeným, ako aj v dotknutej komunite,
  • uvažovanie odsúdeného (jeho správanie a spôsob života) by malo byť pod vplyvom restoratívneho procesu, sankcie na mieru a resocializačného pôsobenia štátu zmenené tak, aby v budúcnosti nespravil zlé životné rozhodnutie, ktoré by ho opätovne dostalo pred súd.

 

Navrhovaná úprava zasiahne do veľkého množstva prebiehajúcich procesov, preto návrh ako taký musí byť odborným, kompromisným a zároveň spoločensky akceptovateľným „evolučným“ riešením vzhľadom na to, že zohľadňuje v akom čase, priestore a štádiu vývoja slovenskej spoločnosti sa nachádzame.

 

Predložený legislatívny materiál našiel podporu naprieč štátnymi inštitúciami, akademickou obcou, záujmovou samosprávou a tretím sektorom. Rozsiahla novela predstavuje novú spoločenskú dohodu o pravidlách trestnosti a trestania deliktov, ktorá je odborno-realistickým návrhom toho, čo je podľa odborníkov slovenská spoločnosť pripravená akceptovať.

 

Novela posilňuje postavenie poškodeného v trestnom konaní zmeny v zákonoch budú viesť prokurátorov i sudcov k tomu, aby v súčinnosti s probačnými a mediačnými úradníkmi navrhovalia hlavne ukladali „sankcie na mieru”. Zvýrazňuje sa základná zásada trestného práva, že nepodmienečný trest odňatia slobody má byť krajným riešením pri hľadaní nápravy páchateľa.

 

Novela si kladie za cieľ systematicky pracovať so štyrmi skupinami osôb:

 

a) osoby, ktoré sa po prvýkrát dopustili trestného činu, tzv. „prvopáchatelia“,

b) osoby, ktoré doposiaľ neboli vo výkone trestu odňatia slobody (aj keď už boli viackrát potrestané),

c) osoby, ktoré už boli vo výkone trestu odňatia slobody, ale po prepustení z výkonu trestu viedli dlhú dobu riadny život,

d) mladistvé osoby.

 

Novela si kladie za cieľ znížiť index väzenstva a v budúcnosti znížiť mieru recidívy páchateľov.

 

Za týmto účelom sa ako systémový prvok navrhuje skoršie odborné podchytenie mladistvých delikventov v podobe nového typu ochranného opatrenia, už pri spáchaní druhovo určených úmyselných priestupkov (drogové, majetkové, extrémistické, násilné, proti občianskemu spolunažívaniu). Týmto ochranným opatrením je aplikácia probačného programu, ktorý bude ukladaný mladistvým priestupcom a jeho výkon bude zabezpečovať probačný a mediačný úradník.

 

Zmeny ako zvýšenie škody, zosúladenia trestných sadzieb, zefektívnenie alternatívnych trestov, drogových trestných činov, trestných činov pod vplyvom alkoholu sú v rámci projektu restoratívnej justície iba zlomkom z viac ako 20 tém, ktorými sa zaoberá najväčšia novela trestnej politiky od roku 2005.

 

Ďalší legislatívny proces je možné sledovať na našom webe v časti NR SR alebo na stránke Národnej rady SR k parlamentnej tlači č. 1528.