Najzávažnejšia ekonomická kriminalita, korupcia, sankcie

Návrhom zákona dochádza k prehodnoteniu trestných sadzieb najmä trestných činov proti majetku, hospodárskych trestných činov a precizovaniu niektorých skutkových podstát. To sa prejavuje najmä zväčšením rozsahov a presahov trestných sadzieb medzi jednotlivými odsekmi, ustálením hornej hranice trestnej sadzby pri ekonomickej kriminalite na 15 rokov (pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmovi EÚ je to z vyššie uvedených dôvodov 16 rokov), ponechaním najzávažnejších ekonomických trestných činov v kategórii obzvlášť závažných zločinov. 

 

Taktiež došlo k vyrovnaniu úrovne trestnosti podvodných konaní voči súkromnému majetku (podvody) i verejným prostriedkom (subvenčný podvod, daňový podvod, skrátenie dane a poistného a poškodzovania finančných záujmovi EÚ).   

 

Pri trestných činoch korupcie, organizovanej kriminalite a ostatných trestných činoch, ktorými štát chráni najzásadnejšie hodnoty, ako sú život a zdravie, však ostáva zachovaný súčasný právny stav pri následkoch na živote a zdraví spôsobených v dôsledku novo definovanej ťažkej opitosti (nad 2 promile alkoholu v krvi) dochádza k sprísneniu sadzieb a zväčšeniu rozsahu trestnej sadzby. 

 

Trestnosť závažných trestných činov korupcie sa nemení. V týchto trestných činoch sa „veľký rozsah” nahrádza pevnou sumou “v rozsahu nad 133.000 eur”, aby sa tak zachovala súčasná trestnosť a neodvíjala sa od zvýšenia škody. Dochádza tiež aj k miernemu sprísneniu pri volebnej korupcii (v najvyššom odseku sa navrhuje „dva až osem rokov”) a prijímanie úplatku pri verejnom obstarávaní bude trestné podľa všeobecnej úpravy korupcie, čím sa odstráni doterajšia nesystémová dvojkoľajnosť.  

 

Do skutkovej podstaty trestného činu prijímania úplatku (§ 330) sa dopĺňa ďalší subjekt „verejný činiteľ”, aby bolo možné postihnúť aj také korupčné správanie verejného činiteľa, pri ktorom páchateľ neporuší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ale naopak zoberie úplatok za to, aby konal v súlade s týmito povinnosťami (tento nedostatok právnej úpravy SR vytýkala Európska komisia – viď. INFR(2021)2268 – C(2022)220 final, 9.2.2022). 

Cieľom navrhovanej úpravy bolo prehodnotiť trestné sadzby, zosúladiť naprieč skutkovými podstatami jednotlivé kvalifikačné znaky a posunúť trestnú politiku od prísnych represívnych trestov k humánnejšiemu sankcionovaniu.  

Bolo akceptované východisko, že trestné sadzby ekonomických trestných činov sa nebudú zvyšovať, skôr mierne (evolučne) znižovať. Keďže sa majú zvýšiť trestné sadzby daňového podvodu a skrátenia dane, ktoré majú dnes v najvyššom odseku sadzbu 7 až 12 rokov a zároveň sa sadzby nemali zvyšovať, hranica 7 rokov bola prijatá ako dolná hranica trestnej sadzby aj pre ostatné ekonomické trestné činy pri najzávažnejších formách (nebezpečné zoskupenie a mimoriadne veľký rozsah činu).

 

Bolo všeobecne akceptované, že trestné sadzby v SR sú v rámci priestoru EÚ veľmi vysoké, osobitne v majetkových a hospodárskych trestných činoch (pri rozsahu nad 133.000 Eur sú najvyššie trestné sadzby na úrovni 10 – 15 r. a pri dvoch trestných činoch až 12 – 20 r.) – porovnanie s ČR, Nemeckom a Rakúskom je v komparačných tabuľkách  

 

Bolo akceptované, že 2 najprísnejšie ekonomické trestné činy (legalizácia výnosov z trestnej činnosti a falšovanie peňazí a cenných papierov ostanú prísnejšie trestné ako ostatné ekonomické obzvlášť závažné zločiny) 

 

Bolo akceptované východisko, že najprísnejšie bude posudzovaná trestná činnosť

 

a) spáchaná zločineckou skupinou, t.j. v nebezpečnom zoskupení, kde spadá aj teroristická skupina. 

b) spáchaná v mimoriadne veľkom rozsahu (nad 1 mil. Eur) 

 

Bola zhoda na tom, že má byť rovnaká ochrana štátnych a súkromných prostriedkov pred podvodnými konaniami – preto sa navrhuje vyrovnanie/zvýšenie  trestnej sadzby daňového podvodu a skrátenia dane a poistného 

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov v susediacich európskych štátoch 

 

Trestný zákon Maďarska v angličtine nájdete TU. (krádež § 370 – TOS až na 2 roky; TOS až na 3 roky; na 1 až 5 rokov, na 2 až 8 rokov; na 5 až 10 rokov) 

 

Trestný zákon Poľskej republiky v angličtine nájdete TU. (krádež § 278 – TOS 3 mesiace až 5 rokov; menej závažné prípady – obmedzenie slobody alebo TOS až na 1 rok; pri vlámaní, významnej hodnote odcudzeného majetku alebo predmete významnej kultúrnej hodnoty (§ 294) na 1 až 10 rokov) 

 

Trestný zákon Ukrajinskej republiky v angličtine nájdete TU. (krádež § 185 – pokuta vo výške 1000 – 3000 nezdaniteľných minimálnych príjmov, alebo verejnoprospešné práce 80-240 hod alebo nápravnými prácami až na dva roky alebo zatknutie až na 6 mesiacov alebo obmedzenie slobody až na 5 rokov; opakovaná alebo spáchaná skupinou osôb na základe ich predchádzajúceho sprisahania, sa trestá odňatím slobody na 3 až 6 mesiacov alebo obmedzením slobody až na 5 rokov alebo odňatím slobody na rovnaký trest; nezákonným vlámaním sa do obydlia alebo iných priestorov alebo prístrešku, alebo ak spôsobila obeti značnú škodu, sa potrestá odňatím slobody na 3 až 6 rokov; krádež väčšieho rozsahu 5 až 8 rokov; veľká krádež alebo krádež spáchaná organizovanou skupinou 7 až 12 rokov s prepadnutím veci.