Drogové trestné činy

Skutkové podstaty drogových trestných činov sú z dôvodu svojho neurčitého zákonného vymedzenia dlhodobo konfrontované s negatívnymi interpretačnými a aplikačnými problémami. 

 

Právna úprava de lege lata je tak v priamom rozpore s fundamentálnym princípom právneho štátu – princípom zákonnosti, a to najmä z pohľadu už v osvietenstve formulovanej požiadavky nullum crimen sine lege certa (žiadny trestný čin bez jasného, presného a určitého vymedzenia podmienok trestnej zodpovednosti). Nesúlad neurčitej trestno-hmotnoprávnej úpravy s ústavou pritom konštatoval už aj ÚS SR (napr. PL ÚS. 5/2017). 

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je reagovať na výstupy aplikačnej praxe a riešiť predovšetkým tieto problémové okruhy právnej úpravy drogových trestných činov:  

 

  • nahradiť existujúci mechanizmus určovania rozsahu spáchania drogových trestných činov viazaný na násobky tzv. obvykle jednorazovej dávky, resp. na ceny omamných a psychotropných látok na čiernom trhu exaktnejším spôsobom, t.j. hmotnostným kritériom vyjadreným násobkom nepatrného množstva 
  • oddeliť trestnoprávny postih prechovávania drog od výroby a obchodovania rozdelením do dvoch samostatných skutkových podstát (prechovávanie vs. obchodovanie) 
  • predovšetkým u užívateľov, resp. tých páchateľov, u ktorých nie je preukázané obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami zmierniť drakonické sadzby trestu odňatia slobody 
  • osobitne upraviť trestnosť pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamné a psychotropné látky 
  • reagovať na aplikačné poznatky k jednotlivým životným situáciám, ktoré nevykazujú vysokú mieru závažnosti, no napriek tomu im podľa platnej právnej úpravy hrozia vysoké tresty odňatia slobody od 10 rokov a vyššie  

Právna úprava drogových trestných činov je dlhodobo kritizovaná odbornou aj laickou verejnosťou pre svoje neprimerané dopady na užívateľov omamných a psychotropných látok a to najmä z dôvodu drakonických trestov odňatia slobody. Súčasne aplikačná prax dlhodobo poukazuje na problematické právne aspekty určovania množstva zaisteného materiálu viazaním na určenie obvykle jednorazovej dávky pre osobnú spotrebu, resp. na cenu zaisteného materiálu na čiernom trhu v danom kraji.  Týmto postupom dochádza k situácií, že trestnoprávny postih za identické množstvo rovnakej drogy (1:1) sa môže líšiť v závislosti od toho, v ktorom kraji došlo k spáchaniu trestného činu, nakoľko cena drog na čiernom trhu sa medzi jednotlivými krajmi líši. Dopady trestnoprávneho postihu vyjadrené najmä zápisom v registri trestov a s tým spojeným ťažším spoločenským uplatnením najmä u kategórie mladých užívateľov a tzv. experimentátorov sú neprimerané závažnosti spáchaného skutku. V neposlednom rade za sporné sa považuje postihovanie pestovania rastlín konope v závislosti od vývinového štádia rastlín. Platná právna úprava postihovania drogovej kriminality je najmä z týchto dôvodov dlhodobo považovaná za problematickú a historický prekonanú. Opakované pokusy ministerstva spravodlivosti k zmene právnej úpravy drogových trestných činov skončili z dôvodu absencie politickej podpory neúspešne. Určité korekcie právnej úpravy, najmä čo do postihu prechovávania marihuany priniesla poslanecká novela s účinnosťou od 1. mája 2022 (zákon č. 105/2022 Z. z.).  

 • zavedenie definičného vymedzenia neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky 
 • zavedenie definičného vymedzenia neoprávneného obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou 
 • nová skutková podstata trestného činu Neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky 
 • nová skutková podstata Neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku 
 • nová skutková podstata Neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou 
 • nová skutková podstata Neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora 
 • nová príloha Trestného zákona  s hmotnostným kritériom k vymedzeniu nepatrného množstva pre jednotlivé druhy omamných a psychotropných látok 

Niektoré príklady z aplikačnej praxe:  

 

Kauza „olejár” 

 

Polícia na podnet suseda u osoby v dôchodkovom veku zaistila 11 rastlín konopy (vo výške cca 1 meter), ktoré podľa vyjadrenia zasadil za účelom výroby cannabidiolového oleja (CBD), ktorý si predtým legálne kupoval z Českej republiky. Znaleckým skúmaním bolo 8 z týchto rastlín vyhodnotených ako nespôsobilých označenia za drogu z dôvodu nízkej koncentrácie účinnej látky (THC v koncentrácií pod 2%). Zo zvyšných troch rastlín s obsahom nad 2% THC bol po vysušení a spracovaní určený rozsah spáchaného trestného činu výpočtom odvodenom od ceny materiálu na čiernom trhu nad hranicou 26.000,- (značný rozsah) s trestnou sadzbou 15 až 20 rokov trestu odňatia slobody. Páchateľ bol prvostupňovým súdom odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 16 rokov. Prípad nie je právoplatne skončený a páchateľ čaká na odvolacie konanie vo väzbe.  

 

Kvalifikácia podľa nového návrhu:  

Pestovanie rastlín obsahujúcich omamné a psychotropne látky v malom množstve (3 až 10 rastlín) podľa návrhu § 172 ods. 2 – trestná sadzba 1 až 5 rokov odňatia slobody 

 

Kauza „hulič” 

 

U 28 ročnej osoby bol v rámci skúšobnej doby podmienečného odsúdenia za držbu drog opätovne zaistený s cca 8g marihuany a 0,5g hašiša (spolu 18 obvykle jednorázových dávok). Páchateľ bol väzobne stíhaný.  Počas väzby si vypočul niekoľko rozsudkov, ten prvý s trestom 12,5 roka trestu odňatia slobody. Spolu s premenou podmienečného trestu z dôvodu neosvedčenia sa v skúšobnej dobe tak mohol vo výkone trestu odňatia slobody za držbu “užívateľského” množstva konopných drog stráviť spolu až 15 rokov. Odvolací súd tento trest znížil v rámci mimoriadneho zníženia trestu na 5 rokov. Prípad nakoniec skončil udelením milosti Prezidentkou SR. Páchateľ bol na osobnej slobode obmedzený 3 roky a 8 mesiacov.  

 

Kvalifikácia podľa nového návrhu: 

Neoprávnené prechovávanie omamnej a psychotropnej látky podľa návrhu § 171 ods. 2 písm. A) (recidíva) – trestná sadzba 0 až 2 rokov trestu odňatia slobody.  

 

Kauza “mastičkár” 

 

V rámci domovej prehliadky vykonanej z dôvodu podozrenia pestovania marihuany bolo políciou zaistených 18 kg marihuany (sušiny). V dome páchateľa neboli nájdené žiadne zariadenia na pestovanie marihuany, išlo o prírodné pestovanie voľne v prírode z legálne kúpených semien  v Českej republike. Páchateľ tvrdí, že rastliny pestoval za účelom výroby konopnej masti, ktorá bola nájdená aj v rámci domovej prehliadky. Hodnota zaistenej marihuany bola prepočtom odvodeným od ceny na čiernom trhu stanovená na 183.000,- €. Prvostupňový súd páchateľa odsúdil na 20 rokov trestu odňatia slobody a trest prepadnutia majetku.  Vec nie je právoplatne skončená.  

 

Kvalifikácia podľa nového návrhu: 

Neoprávnené prechovávanie omamnej a psychotropnej látky podľa návrhu § 171 ods. 5 vo veľkom množstve – trestná sadzba 7 až 15 rokov trestu odňatia slobody.