Časová os návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)

26.2.2021

Zaslané listy ministerky spravodlivosti ústredným orgánom štátnej správy a iným relevantným subjektom o zaslanie podnetov a návrhov na zmenu Trestného zákona a Trestného poriadku. Následne po obdŕžaní návrhov sa na MSSR sformovala pracovná skupina, ktorá sa týmito návrhmi zaoberala.

11.5.2021 – 31. 5. 2021
10.6.2021 – 6.10.2021

Uskutočnili sa pracovné stretnutia so subjektmi, ktoré zaslali svoje návrhy a podnety

30.11.2021 – 21.12.2021
10.2.2022 – 23.2.2022

Rozporové konania k uplatneným zásadným pripomienkam na úrovni generálneho riaditeľa – 197 zásadných pripomienok z celkového počtu 597 uplatnených pripomienok

11.4.2022 – 17.5.2022

Rozporové konania k uplatneným zásadným pripomienkam na úrovni ministerky spravodlivosti

7.9.2022 – 21.11.2022
21.11.2022 – 7.2.2023

Od 21. decembra do 7. februára sa celkom 6-krát (21.11.2022, 12.12.2022, 20.12.2022, 16.1.2023, 3.2.2023, 7.2.2023) stretlo kolégium ministra spravodlivosti pre Trestný zákon. Posledné stretnutie kolégia 7.2.2023, bolo ukončené tlačovou konferenciou, na ktorej ministerstvo predstavilo novelu Trestného zákona. Jednotlivé stretnutia boli zamerané na vyhodnocovanie záverov prijatých expertnými skupinami:

• Skupina pre alkohol za volantom.
• Skupina pre drogové trestné činy.
• Skupina pre environmentálnu trestnú činnosť.
• Skupina extrémizmus a divácke násilie.
• Skupina pre legalizáciu výnosov z TČ a prepadnutie majetku.
• Skupina pre peňažný trest.
• Skupina pre restoratívnu justíciu a alternatívne tresty.
• Skupina pre trestnú zodpovednosť právnických osôb.
• Skupina pre pôsobnosť Európskej prokuratúry a subvenčný podvod.
• Skupina pre zosúladenie trestných sadzieb a škodu.

Tento legislatívny postup ministerstva bol zakotvený aj do Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR č. 4/2023 ktorou sa upravujú niektoré postupy pri príprave návrhov právnych predpisov zásadnej povahy.

30.11.2022 – 14.12.2022

Rozporové konania k uplatneným zásadným pripomienkam na úrovni generálneho riaditeľa – 197 zásadných pripomienok z celkového počtu 597 uplatnených pripomienok

15.12.2022 – 9.1.2023

Rozporové konania k uplatneným zásadným pripomienkam na úrovni ministra spravodlivosti

7.2.2023
16.2.2023

Prerokovanie návrhu zákona legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky

17.2.2023

Predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky

16.3.2023 – 25.4.2023

Verejné dišputy na právnických fakultách

Ministerstvo spravodlivosti SR zorganizovalo verejné dišputy k novele Trestného zákona na štyroch právnických fakultách v SR:

  • 16. marca 2023 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • 23. marca 2023 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • 30. marca 2023 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy),
  • 25. apríla 2023 Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave,

kde v príjemnej pracovnej atmosfére diskutovali zástupcovia súdov, prokuratúr, Policajného zboru, advokátov, štátnych inštitúcií ale aj akademickej obce.

Prezentáciu ministerstva s názvom „Restoratívna justícia“ nájdete v PDF formáte na tomto odkaze. 

22.3.2023
30.3.2023
26.4.2023

Predstavenie procesu prípravy novely Trestného zákona na pôde Justičnej akadémie ČR

Zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR predstavili českým kolegom proces prípravy návrhu Trestného zákona na pôde Justičnej akadémie ČR na spoločnom zasadnutí ústavnoprávnych výborov senátu a poslaneckej snemovne českého parlamentu. Zasadnutia sa konalo za účasti najvyšších predstaviteľov českej justície (najvyšší súd, najvyššie štátne zastupiteľstvo), advokácie a členov pracovnej skupiny, ktorá pripravuje v ČR rekodifikáciu Trestného poriadku.

Projekt restoratívnej justície - Legislatívny proces trochu inak (prezentácia, .PDF)

3.5.2023

Prvé čítanie v NR SR – poslanci 127 hlasmi rozhodli o posunutí vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony do druhého čítania a pridelili návrh zákona výborom na prerokovanie. Bližšie informácie TU.