Určovanie počtu sudcov

Transparentný systém prideľovania miest sudcov na jednotlivé súdy je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia rovnakého prístupu ľudí k spravodlivosti vo všetkých častiach Slovenskej republiky. Prax určovania počtu sudcov v súdnej sústave SR nebola do júna 2020 založená na vopred určených a zverejnených kritériách a modeloch výpočtov. Chýbal jednoznačný spôsob ako stanoviť primeraný počet sudcov na súdoch a tomu zodpovedajúci počet voľných sudcovských miest.

 

Metodika určovania počtu sudcov a nadväzujúce Princípy určovania voľných miest sudov na súdoch sú otvorenými a transparentnými platformami. Ich cieľom je zefektívnenie výkonu súdnictva v súlade s princípmi „hodnoty za peniaze“.

 

Nový analytický prístup na základe jasných pravidiel zakotvených v metodike a údajov za predchádzajúci rok každoročne určuje optimálny počet sudcov na jednotlivých súdoch a v súdnej sústave. Pomáha určiť, koľko voľných miest sudcov potrebuje každý súd, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k právnej ochrane v celej SR a aby klienti súdu dostali rozhodnutie v primeranom čase.

 

Princípy, podľa potreby aktualizovaná metodika, každoročný optimálny počet sudcov na súdoch, ako aj prehľad o určených voľných miestach sudcov na súdoch sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ministerstva. 

 

Po prvej verzii metodiky vypracovanej v roku 2018, ktorej verzia 2.1 bola vedením rezortu spravodlivosti schválená, prvýkrát zverejnená a oficiálne použitá pri určovaní voľných miest sudcov na súdoch v roku 2020, prichádzame na jar 2021 s verziou 3.0, ktorej ciele sú na rozpočtové obdobie rokov 2021 – 2023 nastavené na vyrovnávanie výkonu slovenských súdov s priemerom SR a na úroveň pred pandémiou COVID 19. Metodika je flexibilná a jej model výpočtu dokáže zachytávať zmeny v súdnej sústave.

Dokumenty na stiahnutie