Vizualizácie dát a infografiky

2021

Dátum zverejnenia: 8.3.2022

Vývoj celkového nápadu vecí a detail exekučnej agendy podľa údajov vykazovaných okresnými súdmi SR. Okrem dlhodobého trendu poklesu nápadu došlo v roku 2018 k výraznému zníženiu predovšetkým v exekučnej agende, v ktorej bol zavedený systém ustanovenia súdnych exekútorov náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov.


Dátum zverejnenia: 20.04.2021

 
Dopady pandémie a súvisiacich opatrení či obmedzení sú nepochybne ťažkou skúškou aj pre mnohé partnerské vzťahy. Napriek nepriaznivým okolnostiam ale v roku 2020 nevzrástol počet návrhov na rozvod. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca výrazne klesol (o 10,6%). Pre komplexné posúdenie vplyvu pandémie však bude dôležité sledovať aj ďalší vývoj po zrušení obmedzení a návrate k „normálnemu životu“.

Viac o vybavovaní návrhov na rozvod slovenskými súdmi a porovnaní s Českou republikou nájdete v našom novom komentári.
 
 
 

Dátum zverejnenia: 12.04.2021

 
Počet návrhov na vyhlásenie konkurzu sa v roku 2020 medziročne znížil o 27 %. Pokles sa prejavil najmä v prvom polroku a korešponduje s obdobím nástupu pandémie, ako aj prijatím vládou navrhnutých mimoriadnych opatrení v justícii. Napriek opatreniam však počet návrhov v závere roka opäť rástol. Najväčší podiel na tomto raste mali návrhy samotných dlžníkov, ktoré tvorili takmer polovicu. Podiel návrhov na vyhlásenie konkurzu podaných likvidátorom naopak poklesol o 8 percentuálnych bodov.
 
Viac informácií v priloženom komentári.
 

Dátum zverejnenia: 07.04.2021

 
Vedenie rezortu schválilo aktualizovanú verziu Metodiky určovania počtu sudcov (verzia 3.0) z dielne AC.
 
Jej cieľom je:

1. Naďalej určovať ciele v hodnotách dispozičného času (DT) a zachovať konzistentnosť v ústrednej myšlienke tohto nástroja, aby mali občania na Slovensku rovnaký prístup k spravodlivosti.

2. Upustiť od stanovenia cieľov na úrovni priemerov EÚ a sústrediť sa na priemer SR. (V mnohých agendách presahujeme priemer top 15 krajín EÚ.)

3. Zafixovať ciele na priemerný dispozičný čas SR za rok 2019 v jednotlivých agendách v podrobnejšom členení a dosiahnuť úroveň pred pandémiou COVID-19.

Viac o metodike: https://web.ac-mssr.sk/metodika-pocty-sudcov/
 
 

Dátum zverejnenia: 29.3.2021

 
Dlžníci počas roka 2020 neprejavili výrazný záujem o odklad svojich exekúcií. Celkový počet registrácií odkladov síce medziročne vzrástol (zo 430 v roku 2019 na 685 v roku 2020), ich podiel na vydaných povereniach však zostal zanedbateľný – v priemere tvorili necelých pol percenta.
 
Viac informácií nájdete v našom komentári.
 
Kontext.:  Na zmiernenie ekonomických dopadov šírenia ochorenia COVID-19 bolo od jari 2020 dlžníkom umožnené odložiť si exekúciu z dôvodu zníženia príjmov počas pandémie. Požiadať o odklad mohol každý, na ktorého majetok začala exekúcia po 12. marci 2020. Odklad trval šesť mesiacov, najdlhšie však do 1. decembra 2020.
 
 

Dátum zverejnenia: 22.3.2021

 

Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj nápad v súdnom registri dedičských vecí, ktorý v roku 2020 medziročne vzrástol o viac ako 3% a naďalej stúpa. Výrazný nárast počtu podaní nastal v závere roka 2020 – predovšetkým v dôsledku zvýšeného počtu úmrtí obyvateľov počas druhej vlny pandémie. Vývoj situácie na súdoch budeme naďalej monitorovať.
 
Viac informácii k tejto téme nájdete v krátkom komentári: https://bit.ly/3tGtx42
 
Podrobnejšiu správu o vplyve COVID-19 počas roka 2020 plánujeme zverejniť začiatkom mája.
 

Dátum zverejnenia: 15.03.2021

 
Na okresných súdoch sa v roku 2020 v hlavných agendách uskutočnilo o vyše 40-tisíc pojednávaní menej než v roku 2019.  Najväčší medziročný pokles nastal počas prvej vlny pandémie. Aj keď sa situácia v lete zlepšila a v hlavných agendách okresných súdov sa v tomto období (jún, júl, august) uskutočnilo viac pojednávaní ako rok predtým, so začínajúcou druhou vlnou začal ich počet opäť klesať.
 
Časť neuskutočnených pojednávaní v roku 2020 môže súvisieť s poklesom počtu podaní na súdy („nápadu“ – viac o tejto téme v budúcich príspevkoch) či vyššou mierou procesnej efektivity v snahe koncentrovať dokazovanie do menšieho počtu pojednávaní. V prevažnej miere však ide o prípady, keď sa pojednávanie neuskutočnilo v záujme predchádzania šírenia koronavírusu.
 
Odklady pojednávaní sa nevyhnutne prejavia v dĺžke súdnych konaní. Výzvou pre nasledujúce obdobie preto bude prispôsobiť postup v konaní tak, aby sa čo najviac priblížil rámcom práva na prerokovanie veci v primeranej lehote pred pandémiou.
 
Ak vás téma zaujíma, na našom webe nájdete krátky komentár k pojednávaniam: https://bit.ly/3bQ7mT6
 
Podrobnejšiu správu o situácii počas pandemického roka 2020 plánujeme zverejniť začiatkom mája.
 

2020

Dátum zverejnenia: 23.10.2020

 
V nadväznosti na dopady súčasnej pandemickej situácie na fungovanie súdov oznamujeme prestávku v zbere časových údajov o pracovnej zaťaženosti sudcov v rámci výskumného projektu „Váženie prípadov“. Podarilo sa nám úspešne realizovať 2 z plánovaných 6 týždňov zberu údajov od stoviek sudkýň a sudcov po celom Slovensku. V zbere budeme pokračovať na jar 2021. Budeme Vás priebežne informovať.
No photo description available.
 
 
 
 
Link na podstránku a  aktuality k projektu „Váženie prípadov“:
 
 

Dátum zverejnenia: 12.10.2020

 
Dňa 12.10.2020 sme spustili 6 týždňový zber údajov na meranie pracovnej záťaže sudcov a sudkýň na Slovensku.
 
 
Link na podstránku a  aktuality k projektu „Váženie prípadov“:
 
 

Dátum zverejnenia: 17.9.2020

 
V októbri 2020 sme spustili takmer dvojmesačný zber údajov o aktivitách a časovej náročnosti úkonov okresných a krajských sudcov a sudkýň. Očakávame, že do zberu by sa mali zapojiť stovky sudcov a sudkýň z celého Slovenska. Cieľom je získať presný prehľad o tom, koľko času si vyžadujú jednotlivé úkony spojené s výkonom ich funkcie.
 
 Na základe analýzy získaných údajov bude možné určiť skutočnú náročnosť prípadov („váhu“), čo pomôže s vyrovnávaním rozdielov v zaťaženosti sudcov a sudkýň na jednotlivých súdoch. Meranie náročnosti prípadov tiež pomôže zlepšiť spôsob určovania potrebných personálnych a súvisiacich finančných zdrojov na súdy v Slovenskej republike.
 
Zber údajov priamo na súdoch je súčasťou výskumného projektu „Váženie prípadov“, ktorý sme s podporou Súdnej rady SR spustili už v roku 2019. V záujme zaistenia kvality údajov organizujeme v najbližších týždňoch sériu intenzívnych školení po celom Slovensku. Metodiku zberu sme prispôsobili podmienkam slovenských súdov a vybrali tak, aby respondentov čo najmenej zaťažoval.
 
V histórii zmien v slovenskom súdnictve je to po prvý raz, čo sa sudcovia a sudkyne priamo zapoja do zberu údajov, z ktorých získame presnejší obraz o rozsahu a náročnosti sudcovskej práce.
 
Link na podstránku projektu „Váženie prípadov“
 

Dátum zverejnenia: 3.7.2020

 

Po rozsiahlom zrušení nariadených pojednávaní (v dôsledku prijatia mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením COVID-19) sa pojednávacia činnosť súdov vracia do obvyklého stavu. Podobne sa obnovuje aj miera rozhodovania o došlom nápade (tzv. clearance rate), ktorá sa opäť dostáva nad 100 %.

Dátum zverejnenia: 21.5.2020

 

Po prijatí mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 postupne došlo (v období 12. až 18. týždňa 2020) na okresných súdoch k poklesu naplánovaných pojednávaní o 27 % oproti štandardu a zároveň k zrušeniu 74 % dovtedy nariadených pojednávaní. Podobný vývoj, len v menšej mierke, možno pozorovať aj na krajských súdoch. Viac v našej analýze:

 

„Pojednávania na okresných a krajských súdoch počas mimoriadnej situácie a  núdzového stavu“ (.PDF)

 

O vývoji pojednávaní po uvoľnení mimoriadnych opatrení budeme ešte informovať. Prvé dáta zatiaľ naznačujú, že súdy sa postupne začínajú približovať k pojednávaniu v obvyklom rozsahu.


Zdroj údajov: databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“), 20.5.2020. (pozn.: vymazané pojednávanie – predpoklad, že ide o pojednávanie, ktorého termín bol zrušený, a preto došlo k jeho výmazu zo systému)

Dátum zverejnenia: 21.1.2020

 

V súvislosti s osobným bankrotom vybavovalo Centrum právnej pomoci v priebehu roka 2019 viac žiadostí ako bolo pôvodne plánované, čo spôsobilo vyčerpanie finančných prostriedkov na to určených (5 miliónov eur) už na jeseň.

V dôsledku výpadku financovania nákladov súvisiacich s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu tak CPP dočasne nepostupovalo spracovanie podania príslušným súdom, čo sa však nedotklo ostatných činností poskytovania právnej pomoci občanom v oblasti osobného bankrotu a CPP naďalej prijímalo nové žiadosti.

Na podnet Ministerstva spravodlivosti uvoľnilo Ministerstvo financií na tento účel dodatočné finančné prostriedky a od novembra 2019 pokračuje CPP v podávaní návrhov na súd.

Údaje poskytnuté Centrom právnej pomoci sme taktiež pridali do nášho interaktívneho prehľadu (dashboard) dostupného na https://web.ac-mssr.sk/dashboard/

 

2019

Dátum zverejnenia: 20.12.2019

 

Povinnosť preukázania konečného užívateľa výhod mali doposiaľ len subjekty, ktoré podnikali so štátom. Podľa novely zákona o obchodnom registri majú záväzok nahlásiť údaje o týchto osobách do konca roka už všetky zapísané spoločnosti.

Dátum zverejnenia: 19.9.2019

 

Predstavujeme prehľad o odsúdených osobách, ktoré boli pri spáchaní skutku pod vplyvom alkoholu, drogy či inej toxickej látky. V rámci metodickej revízie zberu štatistických údajov sme od roku 2018 zaviedli evidenciu odmietnutia vyšetrenia podľa § 289 ods. 2 Tr. zák, v prípadoch, kedy nebolo možné u obvineného zistiť skutočný vplyv.

 

Link:
www.datawrapper.de/_/vLsLD/
www.datawrapper.de/_/J7PPW/

 
 

Dátum zverejnenia: 22.7.2019

 

Na žiadosť vedenia MS SR sme v roku 2018 vytvorili referenčnú metodiku určovania počtu sudcov na základe transparentných kritérií spoločných pre okresné a krajské súdy. Primárnym efektom metodiky malo byť vyrovnávanie rozdielov v kapacite súdov vysporiadať sa s množstvom nerozhodnutých vecí tak, aby bol občanom naprieč SR postupne zabezpečený rovnaký prístup k spravodlivosti a aby bola v tejto oblasti dosiahnutá úroveň top 15 krajín EÚ. Na základe vybraných ukazovateľov výkonnosti a zaťaženosti súdov (používaných organizáciou CEPEJ) sme za týmto účelom vytvorili špecifický algoritmus pre určovanie počtu sudcov.
 
 
 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.6.2019

 
Prinášame štatistiku k aktuálnej téme – rozhodnutia okresných súdov SR vo veci spôsobilosti na právne úkony. Reflektujúc medzinárodný vývoj v oblasti ľudských práv, od 1.7.2016 už na Slovensku nie je možné zbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony (úplne odobrať). Výsledkom je zvýšené využívanie inštitútu obmedzenia spôsobilosti, predovšetkým z dôvodu duševnej poruchy.
Problematikou sa rezort zaoberá v rámci prípravy Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov v Slovenskej republike.
 
Linky:
 
 

Dátum zverejnenia: 10.6.2019

 

V rámci prípravy novej štatistickej ročenky a revízie metodiky zberu dát prinášame prehľad o najčastejšie páchaných trestných činoch, za ktoré došlo v roku 2018 k právoplatnému odsúdeniu.

 

Link:  https://www.datawrapper.de/_/GkT0o/

 

Dátum zverejnenia: 20.5.2019

 

K aktuálnej téme, zákonu o zastavení starých exekúcií, poskytujeme prehľad o počte živých exekučných spisov (starších ako 5 rokov) vedených na okresných súdoch SR.

 

Zdroj údajov: databáza Centrálneho informačného systému súdnictva

Dátum zverejnenia: 5.4.2019

 

Predstavujeme Vám proces, pri ktorom sme prešli z papierového zberu štatistických údajov na elektronický. Metodika zberu bola zjednotená a údaje už nie je potrebné prepisovať z papierových formulárov. Vytvorením dátového skladu a integráciou overených dát sa práca zefektívnila a výsledkom sú rýchlo spracovateľné údaje.

2018