Odpovede ministerky na listy týkajúce sa reformy súdnej mapy

Predstavenie reformy súdnej mapy vyvolalo množstvo otázok. Tie najčastejšie sa opakujúce sme preto zhrnuli a vytvorili sme dokumenty Najčastejšie kladené otázky a Zmeny zákonov v kocke (Harmonogram implementácie súdnej mapy).

Okrem týchto podnetov však od konca novembra 2020 prichádzajú na Ministerstvo spravodlivosti vo forme listov adresovaných ministerke spravodlivosti aj špecifické podnety a otázky týkajúce sa konkrétnych súdov. Vzhľadom na to, že považujeme za dôležité, aby boli všetky tieto otázky transparentne zodpovedané, budeme na tomto mieste zverejňovať aj odpovede, resp. ich vecnú časť, a to na všetky listy a podnety, ktoré prišli tejto forme.


Vzhľadom na množstvo podnetov a čas potrebný na ich spracovanie, bude tento obsah priebežne aktualizovaný.

Najčastejšie otázky
Návrh reformy súdnej mapy

Aktualizovaný dokument bol v texte aj v prílohách doplnený o metodiku, dátové a mapové podklady týkajúce sa najmä odvolacích všeobecných súdov a správnych súdov. Doplnenia sú vyznačené na druhom liste dokumentu pod značkou jeho verzie.

Implementácia reformy súdnej mapy
Časová os tvorby súdnej mapy