Štúdie uskutočniteľnosti vypracované pre investičné projekty Ministerstva spravodlivosti SR

Efektívne riadenie verejných investícií vyžaduje zavedenie systematického prístupu pri výbere investičných projektov, ako aj stanovenie kontrolných míľnikov počas celého investičného procesu. Zabezpečenie jednotného postupu pri príprave a posudzovaní investícií a koncesií, pripravovaných subjektami verejnej správy pri použití verejných prostriedkov a hodnotenie hospodárnosti a účelnosti investičného projektu spadá do pôsobnosti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR.

 

Hodnoteniu ÚHP podliehajú všetky investície s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 mil. eur s DPH, pričom sa v rámci procesu hodnotenia investičné projekty delia na projekty pod a nad ustanovenou hranicou. Ustanovenou hranicou je hodnota investície 40 mil. eur s DPH a 10 mil. eur s DPH pre investičné projekty v informatizácii. Investičné projekty v oblasti informatizácie hodnotí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

 

Pri hodnotení projektov nad ustanovenou hodnotou, ako i pri projektoch v oblasti informatizácie, riadiacich sa Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov, sa vyžaduje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Nižšie je uvedený zoznam investičných projektov v rezorte spravodlivosti, pre ktoré bola štúdia uskutočniteľnosti vytvorená.

Hodnotené projekty