Ročný prehľad o priemernej dĺžke konaní a mediáne vo vybraných agendách

Pravidelné reporty sú výsledkom národného projektu Budovanie a posilnenie analytických kapacít 
v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu.

Priemerná dĺžka konania a medián na súdoch za SR vo vybraných agendách
Priemerná dĺžka konania a medián na okresných súdoch vo vybraných agendách