Priorizovaný investičný plán Ministerstva spravodlivosti SR

V rámci sektorovej investičnej stratégie vytvorilo MS SR Zásobník investičných zámerov. Zásobník predstavuje úplný zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investičných projektov s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 mil. eur s DPH za civilnú časť a oblasť väzenstva (Zbor väzenskej a justičnej stráže/ZVJS).

 

Zásobník investičných zámerov MS SR sa aktualizuje na pravidelnej báze a používa sa ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít za účelom tvorby investičného plánu.

 

Priorizovaný investičný plán MS SR s harmonogramom zahŕňa plán realizácie investičných projektov na obdobie 5 rokov. Cieľom jeho tvorby je v rámci možností čo najrovnomernejšie naplánovať investičné výdavky v rezorte spravodlivosti v dlhšom časovom horizonte.

 

V pláne sú zaradené investičné projekty MS SR a ZVJS s hodnotou nad 1 mil. EUR s DPH podľa poradia priority projektu, so zohľadnením možností a zdrojov financovania. Plán obsahuje tiež časový rámec potrebný na realizáciu jednotlivých investičných projektov, rozpis budúcich ročných kapitálových výdavkov a nadväznosť na strategické ciele rezortu.

 

Zásobník investičných zámerov Priorizovaný investičný plán sa aktualizujú priebežne, minimálne však raz ročne, k 31.5. kalendárneho roka. Informácia o stave Zásobníka investičných zámerovPriorizovanom investičnom pláne zahŕňajúce prípadné zmeny – pridanie alebo odobratie investičného projektu, sa posiela vedeniu MS SR prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca.