Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti SR je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na hospodársku krízu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Kombinácia investícií, reforiem a efektívnych verejných politík umožní opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života.

 

Pre oblasť spravodlivosti a justície vláda SR vyčlenila z plánu obnovy 261 miliónov eur. Ide o investičný balík navyše ku kapitálovým výdavkom zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov.

 

Výnimočnosť investícií z plánu obnovy je založená na prepojení s reformami. Podľa pravidiel čerpania podmienkou uvoľňovania zdrojov je plnenie opatrení – takzvaných CID míľnikov –, ku ktorým sa po dohode s Európskou komisiou členské krajiny zaviazali.

Investície na podporu reforiem v justícii sú rozdelené do troch hlavných oblastí:

 

  • modernizácia budov súdov bude sprevádzať reformu súdnej mapy. Vďaka plánu obnovy sa chystá výstavba nových mestských a odvolacích súdov a rozsiahle rekonštrukcie existujúcich súdnych budov.
  • digitalizácia súdnictva bude zahŕňať investície do kľúčových informačných systémov – súdny manažment, obchodný register a insolvenčné konanie, ako aj do vytvorenia centra pre digitalizáciu dokumentov. Súčasťou investičného plánu je aj kompletná obmena výpočtovej techniky a modernizácia IKT na súdoch.
  • posilňovanie analytických kapacít súdov je zamerané na odborné posilnenie súdnych oddelení a sudcov a skvalitnenie a zrýchlenie rozhodovacieho procesu. Súčasťou investičného plánu je vývoj aplikácie pre spoločnú justičnú analytickú platformu.

Celý plán obnovy obsahuje 58 reforiem a 58 investícií, ktorých plnenie je rozdelené do 196 míľnikov a cieľov. Harmonogram plnenia je rozdelený na desať balíkov, pričom za každý rok môže členská krajina predložiť maximálne dve žiadosti o platbu. Podmienkou získania peňazí je riadne splnenie cieľov a míľnikov v každom balíku. Záväzky nie je možné dodatočne meniť. Ich prípadné neplnenie významne ohrozuje čerpanie peňazí z plánu obnovy.