Newsletter Analytického centra

Dobrý deň,

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR Vás víta pri nultom vydaní svojho Newslettra. Plánuje ho vydávať raz mesačne, vždy prvý piatok v mesiaci.


Bude v ňom prinášať dôležité informácie o svojej práci, publikáciách, ukazovať zaujímavý vývoj v štatistikách či prinášať pohľad na navrhovanú legislatívu, na ktorej sa podieľalo v rámci analytického posudzovania vplyvov.

V nultom Vianočnom Newslettri Analytického centra sa dočítate:


  1. o hromadných výberových konaniach sudcov okresných súdov;

  2. o verejných konzultáciách pri ex post hodnotení vybraných vplyvov;

  3. o návšteve Analytického centra na Ministerstve spravedlnosti ČR v Prahe.

Newsletter má 623 slov a strávite pri ňom takmer päť minút. Pripravil Marek Poracký.

 

Kým doba obsadenia voľného miesta sudcu okresného súdu je po zavedení hromadných výberových konaní výrazne kratšia, proces ustanovenia do sudcovskej funkcie sa predĺžil.


Tieto zistenia sú výsledkom analýzy hromadných výberových konaní, ktoré boli zavedené v roku 2017. Ich cieľom je zrýchliť obsadzovanie voľných miest sudcov, keďže sudcovské previerky zavedené v roku 2014 výber sudcov výrazne predĺžili.


Po novom sa obsadzujú voľné miesta kandidátov na funkciu sudcu určené ministrom spravodlivosti na základe predpokladaného počtu voľných miest sudcov a predpokladaného počtu voľných miest hosťujúcich sudcov v kalendárnom roku. V prípade pôvodných výberových konaní sa obsadzovalo vopred určené voľné miesto sudcu na konkrétnom súde.

Nový systém výberových konaní skrátil obdobie od určenia voľného miesta na súde po pridelenie sudcu na súd z pôvodných 418 na 201 dní v priemere.


Proces ustanovenia do funkcie sudcu od vyhlásenia výberového konania po vymenovanie do funkcie trvá v priemere 580 dní na rozdiel od pôvodných 386. Uchádzači v hromadných výberových konaniach absolvujú v priemere o 194 dní dlhší proces ako ich predchodcovia v pôvodných výberových konaniach.


Nielen na základe týchto zistení Analytické centrum odporúča prijatie viacerých opatrení s cieľom skrátiť proces ustanovenia do funkcie sudcu a zefektívniť určovanie voľných miest kandidátov.


Podrobnosti k Analýze HVK nájdete TU.


Ministerstvo ukončilo verejné konzultácie
k ex post analýzam vybraných vplyvov

 

 

Verejné konzultácie s podnikateľským sektorom, ktoré ministerstvo spravodlivosti spustilo k pripravovaným ex post hodnoteniam regulácií s vplyvom na podnikateľské subjekty začiatkom novembra 2022, sa skončili. Analytické centrum teraz pripraví ex post hodnotenie vplyvov na podnikateľské prostredie.


Verejné ex post konzultácie trvali štyri týždne a v prostredí ministerstva spravodlivosti sa týkali Exekučného poriadku – vymedzenia pohľadávky nepodliehajúcej exekúcii a vymedzenia exekúcie zrážkami z iných príjmov – a zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch – povinnosti znaleckých organizácií pri zápise právnickej osoby do zoznamu vedenom ministerstvom mať aspoň troch spoločníkov.

Ich znenia nájdete na webových stránkach ministerstiev spravodlivosti a hospodárstva.


Hlavným účelom ex post konzultácie bolo získanie informácií o fungovaní hodnotenej regulácie v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia.


Ex post konzultácie prebiehali súčasne v dvoch formách:


  • cielené (priame oslovenie podnikateľských subjektov);

  • verejné (uverejnením oznámenia na webe).


Konzultácie sú súčasťou ex post hodnotenia regulácií, ktoré Slovenská republika zaviedla v júni 2022. Ex post hodnotenia sú nástrojom lepšej regulácie, vychádzajú aj z dobrých príkladov iných krajín a sú v súlade s odporúčaniami OECD.


Podrobnosti k Ex post konzultáciám nájdete TU.


Analytické centrum diskutovalo so zástupcami Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Exekučné a insolvenčné konania, výberové konania sudcov, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, či prezentácie nástrojov vizualizácie dát používaných Analytickým centrom.


Aj o týchto témach diskutovali zástupcovia Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR spolu s analytikmi z Ministerstva spravedlnosti ČR. Stretnutie sa uskutočnilo v Prahe počas novembra 2022.


Išlo už o tretie vzájomné stretnutie, kde si analytici z Českej a Slovenskej republiky vymieňali informácií z praxe. Prvé stretnutie sa konalo začiatkom roka 2022 v Prahe, druhé na jar 2022 v Bratislave.


Podrobnosti k stretnutiu nájdete na facebooku Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

V krátkosti

 
  • Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR aktualizovalo na svojom webe prioritizovaný investičný plán Ministerstva spravodlivosti SR a zásobník investičných zámerov. Zásobník predstavuje úplný zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investičných projektov s hodnotou rovnou alebo vyššou ako jeden milión eur s DPH za civilnú časť a oblasť väzenstva.

  • Medzirezortné pripomienkové konanie k novele Trestného zákona sa skončilo a aktuálne prebieha vyhodnocovanie pripomienok. Ministerstvo zriadilo expertné skupiny z viac ako 70 odborníčok a odborníkov na rôzne oblasti, ktoré novela pokrýva. Analytické centrum tu pripravilo niekoľko analýz so zameraním na restoratívnu justíciu. 

  • Na webe Analytického centra je aktuálne zverejnená Štatistická ročenka za rok 2021. Od januára 2023 začnú práce na spracovaní dát za rok 2022. Po uzavretí štatistického roka na jar 2023 sa postupne budú zverejňovať jednotlivé kapitoly Štatistickej ročenky za rok 2022.


Ďakujeme za prečítanie Newslettra Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR.

Newsletter nájdete aj na platforme Substack.