Metodika určovania investičných priorít Ministerstva spravodlivosti

Metodika určovania investičných priorít je súčasťou Investičnej stratégie MS SR. Opisuje jasné pravidlá a merateľné ukazovatele, podľa ktorých je investičným projektom a zámerom rezortu prideľovaná dôležitosť. Hodnotiace kritériá sú vyberané tak, aby odrážali plnenie sektorových cieľov a hodnotu za peniaze.

 

Kritériá priorizácie musia spĺňať podmienku objektívnosti. Ďalšími kritériami sú zazmluvnenosť, obligatórnosť, naliehavosť investičného projektu a preukázanie priameho vplyvu na merateľný ukazovateľ plnenia cieľa investičného projektu (KPI).

 

Kritériá priorizácie sú identické pre zazmluvnené aj nezazmluvnené investičné projekty, financované buď z prostriedkov EÚ a iných donorských fondov alebo zo štátneho rozpočtu.

 

Z hľadiska segmentu sa priorizácia robí podľa druhu investície, t. j. osobitne pre budovy, IT, motorové vozidlá a stroje/prístroje/zariadenia (SPZ).

 

Výsledkom hodnotenia investičných priorít je priorizovaný zoznam všetkých investičných projektov MS SR, zoradený podľa pridanej priority. Priorizovaný zoznam následne slúži ako podklad pre zostavenie investičného plánu MS SR.