Sudca „Jozef Novák“ má prideľovanú agendu C a P v pomere C 20% a Cpr 80%, resp. v pomere 0,2:0,8.

Vo výkaze v časti 4 sú tieto údaje o pridelených veciach za predchádzajúci rok:

1.jpg

Priemerná výkonnosť na súde a na Slovensku je v daných agendách, v prípade, že sudca vybavuje jednotlivé agendy každú v pomere 1,00 (100%) za ten istý rok nasledovná:

2.jpg

Porovnanie údajov:
128 : 502/405
(podľa tohto porovnania sa môže zdať, že sudca má výsledky podpriemer na súde aj za SR)

393 : 439/589
(podľa tohto porovnania sa môže zdať, že sudca má výsledky podpriemer na súde aj za SR)

Nakoľko sudca nevybavuje ani jednu agendu v pomere 1,00 (100%), pre porovnanie je potrebné prepočítať  údaje o priemernej výkonnosti na súde a na Slovensku v danej agende, a to vynásobením pomeru sudcu pre tú ktorú agendu. Týmto prepočtom sa získa priemerný údaj o výkonnosti porovnateľný pre sudcu, ktorý vybavuje danú agendu v rovnakom pomere:

Pre agendu C:
502 x o,2 = 100,4
405 x 0,2 = 81

Pre agendu P:
439 x 0,8 = 351,2
589 x 0,8 = 471,2

Takto získaný údaj o priemernej výkonnosti je potrebné porovnať s údajmi v položke 4 – v oboch položkách údaje zohľadňujú pomer agendy u sudcu. Porovnanie takto prepočítaných údajov je exaktnejšie:

 
Agenda C:
128(sudca) : 100,4 (súd)/81 (SR)      T.j. sudca „Jozef Novák“ mal pridelených v agende C viac vecí aj ako je priemer na súde aj ako je priemer za SR
 
Agenda P:
393(sudca) : 351,2 (súd)/471,2 (SR)    T.j. sudca „Jozef Novák“ mal pridelených v agende C viac vecí ako je priemer na súde, ale menej ako je priemer za SR