Galéria vizualizácií

Vec – prípad (spis) registrovaný na súde (označený vlastnou spisovou značkou).

 

Obeh vecí – cyklus evidovaných prípadov (vecí) na súde – od času ich doručenia (nápad) až po vybavenie (nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia).

 

Nápad – došlé veci (prípady podané na súd).

 

Rozhodnuté – veci, o ktorých súd rozhodol (bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej alebo sa rozhodlo o vybavení veci iným spôsobom), bez ohľadu na to, či sa rozhodnutie stalo právoplatným.

 

Vybavené – veci, o ktorých súd právoplatne rozhodol.

 

Poznámka: Vybavené resp. nevybavené veci reflektujú činnosť súdnej sústavy z pohľadu účastníka konania – na základe právoplatnosti rozhodnutí. O rozhodovacej činnosti jednotlivých súdov (z pohľadu ich výkonnosti) vo väčšej miere vypovedá počet vecí v štruktúre rozhodnuté resp. nerozhodnuté. Dokument sa preto zameriava práve na tento druhý pohľad.

 

Nerozhodnuté – zostávajúce veci (ku koncu sledovaného obdobia), o ktorých ešte nebolo rozhodnuté.

 

Nevybavené – zostávajúce veci (ku koncu sledovaného obdobia), ktoré ešte neboli vybavené.

 

Reštančné – veci, ktoré neboli vybavené v lehote jedného roka od dôjdenia na súd (v trestnoprávnej agende a v agende starostlivosti o maloletých je reštančnou vec, ktorá nebola vybavená v lehote šiestich mesiacov od dôjdenia na súd).

 

Obživlé  – veci, ktoré sa do príslušného súdneho registra nezapisuje novou spisovou značkou ale ide o vec, v ktorej:

 • bol zrušený trestný rozkaz, platobný rozkaz alebo európsky platobný rozkaz,
 • bolo zrušené uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania,
 • bolo zrušené rozhodnutím o zastavení konania,
 • odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na nové konanie.

Dožiadania – žiadosti o vykonanie určitého procesného úkonu v konaní iným než príslušným súdom (napr. žiadosti tuzemských či cudzích orgánov o právnu pomoc, povolenie úkonov právnej pomoci, žiadosti o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu alebo konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia a pod.). Využíva sa v prípadoch, keď by daný procesný úkon mohol vecne príslušný súd urobiť len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami (napr. vypočutie svedka, ktorý býva vo vzdialenom súdnom obvode či krajine).

 

Clearance rate (CR) – miera rozhodovania o nápade. Vyjadruje schopnosť súdu vyrovnať sa s prichádzajúcim nápadom. Počíta sa ako pomer rozhodnutých vecí a nápadu v sledovanom období (uvedený v percentách). Príklad: ak má súd Clearance rate 100%, znamená to, že rozhodol rovnaký počet vecí, ako mu v danom období napadol. (Neznamená to, že musel nutne rozhodnúť všetky veci, ktoré napadli práve v danom období. Rozhoduje totiž priebežne – spravidla aj o veciach, ktoré napadli v predošlých obdobiach.) Clearance rate pod 100% tak znamená, že na súde sa hromadia nerozhodnuté veci. Naopak, Clearance rate nad 100% znamená, že súdu ubúda zo zostatku nerozhodnutých vecí (rozhodol viac ako mu napadlo).

 

Disposition time (DT) – (Dispozičný čas) sa interpretuje ako odhadovaný počet dní potrebných na rozhodnutie zostávajúcich nerozhodnutých vecí (za predpokladu zachovania aktuálnej výkonnosti). Vyjadruje sa v dňoch a počíta sa z pomeru rozhodnutých vecí v sledovanom roku a nerozhodnutých vecí, o ktorých ku koncu roka nebolo rozhodnuté). Príklad: ak je súd schopný za rok rozhodnúť 1000 vecí a na rozhodnutie ešte čaká 500 vecí, je možné očakávať, že na ich rozhodnutie bude potrebovať približne pol roka (dispozičný čas = 500/1000 * 365 = 182,5 dní). Ponúka zjednodušený odhad rýchlosti rozhodovania, čím pomáha dotvárať prehľad o schopnosti súdov vysporiadať sa so zostatkom nerozhodnutých vecí. Nevyjadruje však skutočnú (meranú) dĺžku konaní.

 

Súdne registre  – registre podľa Prílohy č.1 vyhlášky 543/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy; dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/543/

 

Agendy – zoskupenia súdnych registrov (podľa ich obsahu) do väčších celkov.

 

Vybrané agendy – agendy zvolené autorom pre použitie v tomto dokumente

 • vybrané agendy pre okresné súdy: civilná, obchodná, dedičská, rodinná, trestná
 • vybrané agendy pre krajské súdy: civilná, obchodná, správna, trestná

Skratky:

CEPEJ  – European Commission for the Efficiency of Justice

CR – Clearance rate (miera rozhodovania o nápade)

DT – Disposition time (dispozičný čas)

KS – Krajské súdy

OS – Okresné súdy

OR – Obchodný register

RPVS – Register partnerov verejného sektora

SR – Slovenská republika

EIS  – Ekonomický informačný systém

VSK – Výdavky na súdne konanie

EK – Ekonomická klasifikácia

FK  – Funkčná klasifikácia

Exe – Exekučné konanie

Up  – Upomínacie konanie

Použité údaje (obdobia zvolené individuálne podľa dostupnosti):

 • základné obehové údaje a ukazovatele (nápad, rozhodnuté veci, nerozhodnuté veci, CR, DT) – ročné, 2017 – 2021, Zdroj: štatistický výkaz MSSR V10-12
 • vek nevybavených vecí a reštančné veci – mesačné, 01/2019 – 12/2021, Zdroj: štatistický výkaz MSSR V10-12
 • vek nerozhodnutých vecí – polročné, 06/2020 – 12/2021, Zdroj: štatistický výkaz MSSR V13-01
 • výsledok odvolania – ročné, 2019 -2021, Zdroj: štatistický výkaz MSSR V3-12_C a V3-12_T
 • priemerná dĺžka konania, ročné, 2018-2021, Zdroj: Štatistické listy T, C, O
 • ľudské zdroje, ročné a mesačné, 2017-2021, Zdroj: SAP HR MS SR
 • čerpanie rozpočtu, ročné, 2016-2021, Zdroj: SAP EIS MS SR

Úroveň detailu – použité grafické zobrazenia prezentujú rôzne úrovne agregácie dát:

 1. (SR) spolu za krajské súdy a spolu za okresné súdy (spolu za vybrané agendy)
 2. (SR) spolu za krajské súdy v jednotlivých agendách a spolu za okresné súdy v jednotlivých agendách
 3. (KS) jednotlivé krajské súdy – spolu za vybrané agendy a v jednotlivých agendách
 4. (OS) jednotlivé okresné súdy – spolu za vybrané agendy a v jednotlivých agendách

V určitých kapitolách sú niektoré úrovne vynechané – ak neboli dostupné či metodicky kompatibilné pre daný detail zobrazenia.

 

Obehové údaje:

 • sú zobrazené bez súdnych registrov dožiadaní (ak nie je uvedené inak)
 • sú zobrazené bez obživlých vecí (s výnimkou vekovej štruktúry nerozhodnutých vecí)
 • o reštančnosti a vekovej štruktúre nevybavených vecí sú zobrazené len za súdne registre, v ktorých sa tento parameter sleduje
 • za civilnú agendu okresných súdov neobsahujú súdne registre dedičských, exekučných či upomínacích konaní (vyčlenené samostatne)
 • za civilnú agendu krajských súdov obsahujú aj súdne registre rodinnoprávnych, dedičských, exekučných či upomínacích vecí (nie sú vyčlenené samostatne)

Kapitoly:

 

 1. Nápad a nerozhodnuté veci
 • Zobrazuje vývoj ročného nápadu (stĺpcový graf) a stavu nerozhodnutých vecí ku koncu roka (čiarový graf).
 • Pre doplnenie kontextu je samostatne zobrazený aj vývoj:
  • nápadu v exekučnej agende, ktorá sa po novele exekučného poriadku od roku 2017 sústredí na OS v Banskej Bystrici a vedie v novom súdnom registri Ek;
  • v iných agendách okresných súdov (konkurz a reštrukturalizácia, oddlženie, upomínacie konanie, register partnerov verejného sektora);
  • v agende obchodného registra.

Keďže súdy majú (objemom vecí) rozdielnu veľkosť, z údajov bol tiež vypočítaný pomer priemerného ročného nápadu súdu k stavu nerozhodnutých vecí ku koncu roka 2021. Výsledný ukazovateľ vyjadruje, koľko nerozhodnutých vecí je na súde v porovnaní s jeho priemerným ročným nápadom. (Príklad: ak má súd pomer nerozhodnutých vecí k priemernému nápadu 100%, znamená to, že na rozhodnutie čaká rovnako veľa vecí, ako v priemere napadne za jeden rok.)


 1. Rozhodnuté veci a Clearance rate
 • Zobrazuje vývoj počtu ročne rozhodnutých vecí (plošný graf) a Clearacne rate – mieru rozhodovania o nápade (čiarový graf).
 • Pre referenciu je v grafoch zvýraznená úroveň Clearacne rate 100% (červenou).
 1. Dispozičný čas
 • Zobrazuje ročný vývoj dipozičného času (plošný graf) vyjadreného v dňoch.
 • Pre doplnenie konextu bol do zobrazení pridaný aj ukazovateľ Clearance rate (čiarový graf), pretože môže poskytovať vysvetlenie niektorých zmien Dispozičného času. (Clearance rate indikuje, či v danom obodbí došlo k nárastu nerozhodnutých vecí (ich počet vyplýva na dispozičný čas). Ak nedošlo k nárastu nerozhodnutých vecí (Clearance rate je nad 100%) a Dispozičný čas sa napriek tomu predlžuje, zmena môže byť spôsobená poklesom rozhodnutých vecí, ktorých počet taktiež vyplýva na Dispozičný čas.) 
 1. Veková štruktúra nevybavených vecí
 • Zobrazuje mesačný vývoj počtu nevybavených vecí podľa jednotlivých vekových kategórii (intervalov).
 • Pre podrobnejšie preskúmanie bol pre sumárny prehľad za jednotlivé agendy doplnený aj detail zobrazujúci len veci nevybavené dlhšie ako 3 roky.
 • Vzhľadom na výrazné rozdiely v počte nevybavených vecí jednotlivých okresných súdov bol pre ich zobrazenie zvolený pomerný graf (nie absolútne hodnoty) – s výnimkou obchodnej agendy.
 • Vzhľadom na relatívne nízky objem obchodných vecí na väčšine okresných súdov bol zvolený graf s absolútnymi hodnotami a rozličnými mierkami pre niektoré skupiny súdov.
 • Do prehľadov vstupovali len súdne registre, v ktorých sa sleduje veková štruktúra nevybavených vecí. Rodinná agenda je zároveň zobrazená bez registra Em (výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých).
 1. Veková štruktúra nerozhodnutých vecí
 • Zobrazuje polročný vývoj pomeru nerozhodnutých vecí podľa jednotlivých vekových kategórii (intervalov).
 • Zahŕňa aj obživlé veci.
 • Do prehľadov vstupovali len súdne registre, v ktorých sa sleduje veková štruktúra nerozhodnutých vecí.
 • Pre krajské súdy je v grafoch zobrazená len správna agenda (v zvyšných agendách rozhodujú krajské súdy prevažne ako súdy II. inštancie. Pre tieto agendy krajských súdov je preto použiteľné zobrazenie vekovej štruktúry nevybavených vecí z predošlej kapitoly).
 • Pre referenciu je v grafoch zvýraznená úroveň 90% (čiernou), ktorá zohľadňuje často používaný 10 %-tný „buffer“ pre neštandardne náročné veci. Zobrazenie tak nadväzuje na nástroj „Časové rámce“ (Timeframes) používaný organizáciou CEPEJ, ktorý informuje o úspešnosti udržania istého percenta nerozhodnutých vecí v želanom časovom rámci. (Príklad: súd má cieľ, aby 90% civilných vecí nečakalo na rozhodnutie dlhšie ako 12 mesiacov.) 
 1. Reštančné veci
 • Zobrazuje mesačný vývoj počtu reštančných vecí, nevybavených vecí a percentuálneho podielu reštančných vecí na veciach nevybavených. (Do grafu a výpočtu vstupujú len nevybavené veci súdnych registrov, v ktorých sa sleduje aj reštančnosť.) 
 1. Priemerná dĺžka konaní
 • Zobrazuje vývoj hodnôt od roku 2018 (z dôvodu zmeny metodiky výpočtu v porovnaní s predošlým obdobím).
 • Vyjadruje meranú dĺžku konaní od nápadu veci na okresný súd po jej právoplatné rozhodnutie (tzn. aj vrátane trvania prípadného odvolacieho konania).
 • Vypočítava sa jej aritmetický priemer a taktiež medián.
 • Dĺžka konaní je spracovaná zo všetkých právoplatne vybavených vecí, pre ktoré sa v danom štatistickom roku vyhotovuje príslušný štatistický list. (Štatistický list sa zároveň nevyhotovuje pri všetkých ukončeniach vecí, tzn. že spracovanie dĺžky konaní nepokrýva úplne celý rozsah vecí a súdnych registrov spadajúcich pod príslušnú agendu.) 
 1. Výsledok odvolacieho konania
 • Zobrazuje ročný vývoj počtu a pomeru vecí podľa vybraných spôsobov ich vybavenia krajským súdom v odvolacom konaní.
 • V civilnej a obchodnej agende neboli započítané odvolania vybavené „inak“ a „späťvzatím“ (pre elimináciu možných metodických nezrovnalostí).
 • Vybavenie odvolaní v detaile jednotlivých okresných súdov v obchodnej agende nebolo vzhľadom na nízky objem vecí zaradené do grafických prehľadov.
 • Pri okresných súdoch bola pre referenciu zvýraznená arbitrárne zvolená hodnota 60 % (čiernou).
 • Rozhodovanie o odvolaniach v dedičskej a rodinnej agende nie je v grafoch samostatne vyčlenené – je zahrnuté v zobrazení civilnej agendy krajských súdov.
 1. Ľudské zdroje
 • Zobrazuje ročný vývoj priemerného počtu a veku sudcov, a tiež mesačný vývoj pomeru podľa pohlavia.
 • Prehľady narábajú s troma metrikami počtu sudcov:
 • Rozpis – počet pridelených pracovných miest
 • Evidenčný počet (fyz.) – interpretovaný ako počet obsadených miest.
 • Vo výkone – aktívne vykonávajúcich funkciu sudcu (tzn. nie sú na materskej dovolenke, stáži, dlhodobej PN a pod.)
 1. Výdavky na nálezy Ústavného súdu SR
 • Výdavky prevažne zahŕňajú Ústavným súdom SR priznané finančné zadosťučinenie účastníkom konania za porušenie ich ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov či práva na osobnú slobodu a bezpečnosť.
 • Vybraný ukazovateľ EIS: rozpočet – čerpanie (podľa nastavenia: Typ zdroja = R; FK označenie = Súdy (03300); EK – hl. kategória = Bežné výdavky; EK označenie = Nálezy Ústavného súdu SR). 
 1. Výdavky na súdne konania (VSK)
 • Zobrazuje ročný vývoj výdavkov – sumárne ako aj v delení na vybrané kategórie ekonomickej klasifikácie.
 • Vybraný ukazovateľ EIS: rozpočet – čerpanie (podľa nastavenia: Typ zdroja = R; FK označenie = Súdy (03300); EK – hl. kategória = Bežné výdavky). Kategórie výdavkov boli vybrané a vzhľadom na účel čerpania zoskupené podľa nasledovných označení EK:
 • VSK – na advokátov: EK označenie = Advokátov – ex offo (VSK), Advokátov – ostatné (VSK), Advokátske služby – ex offo (VSK), Advokátske služby – ostatné (VSK)
 • VSK – na notárov: EK označenie = Notárov (VSK), Notárske služby (VSK)
 • VSK na znalcov: EK označenie = Znalcov (VSK)), Znalecké posudky (VSK)
 • VSK – iné: EK označenie = Exekútorov (VSK), Exekútorské služby a bank. lustr. (VSK), Paušálna náhrada prísediacim (VSK), Prekladateľov (VSK), Prekladateľská činnosť (VSK), Prísediacich (VSK), Prísediacim (VSK), Svedkom (VSK), Svedkov (VSK), Tlmočníka činnosť (VSK), Tlmočníkov – (VSK)